Ποιος είναι ο ορισμός του κελιού, του εύρους, της σειράς και της στήλης;

Κελλί Excel Φασμα ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σειρά Στήλη

1. Κελλί Excel

Ένα κελί είναι η μονάδα Excel που περιέχει τα δεδομένα ή τις πληροφορίες σας. Το κελί ονομάζεται με γράμμα στήλης και αριθμό σειράς. Για παράδειγμα, το κελί C3 είναι το κελί στη στήλη C και τη σειρά 3.2. Εύρος δεδομένων

Ένα εύρος δεδομένων περιέχει μια ομάδα κελιών και ονομάζεται από το επάνω αριστερό κελί και το κελί δεξιά-κάτω με άνω και κάτω τελεία ενδιάμεσα. Για παράδειγμα, το εύρος δεδομένων C1:E4.

3. Σειρά

Οι σειρές στο Excel είναι οριζόντιες και ονομάζονται με αριθμό, για παράδειγμα, σειρά 3.

4. Στήλη

Στο Excel, οι στήλες είναι κάθετες και ονομάζονται με γράμμα, για παράδειγμα, στήλη Ε.