Πώς να ελέγξετε εάν μια τιμή είναι μονός αριθμός

Η συνάρτηση ISODD ελέγχει εάν μια τιμή είναι περιττός αριθμός. Όταν είναι περιττός αριθμός, το αποτέλεσμα επιστρέφει στο 'TRUE' και επιστρέφει 'FALSE' όταν δεν είναι μονός αριθμός.

Τύπος:

= ISODD (τιμή)Επεξηγήσεις:

Απαιτείται τιμή, το αποτέλεσμα επιστρέφει TRUE όταν η τιμή είναι περιττός αριθμός ή επιστρέφει False όταν δεν είναι περιττός αριθμός.

Προφυλάξεις:

Όταν η τιμή είναι TEXT, το αποτέλεσμα επιστρέφει #VALUE! λάθος.

=ISODD(A2)

Το κελί A2 είναι ο αριθμός 1 που είναι περιττός αριθμός, στον οποίο επιστρέφει το ISODD(A2). Αληθής .

=ISEVEN(A3)

Το κελί A3 είναι ο αριθμός 2 που είναι ζυγός αριθμός, στον οποίο επιστρέφει το ISODD(A3). Ψευδής .

Κατεβάστε τη λειτουργία ISODD